ב"ה יום רביעי, י"ז אייר תשפ"ב | 18.05.22
"עכשיו הזמן לדבר בכללות ולא בפרטיות" / סיפור נפלא אודות דמותה הקדושה והמופלאה של הרבנית נ"ע

מאז הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע זי"ע זכינו לשמוע מהרבי, וכן מחסידים שזכו להכיר אותה, אודות דמותה המיוחדת והמופלאה של הרבנית נ"ע ● בהתוועדות כ"ב שבט ב'זום' של ועד 'אור וחום', שהתקיימה בשנה שעברה, סיפר הרב יהודה קלאפמן שי' סיפור נפלא אודות הרבנית שממחיש יותר מהכל את גדולתה האמיתית של הרבנית הצדקנית זי"ע ● השליח הרב יוסף-יצחק גרינברג מאלסקה משחזר את הסיפור ואת המסר החשוב ● לכתבה המלאה >>>
השליח הרב יוסף יצחק גרינברג, אלסקה
מאז הסתלקותה של הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע זכינו לשמוע מהרבי, וכן מחסידים שזכו להכיר אותה, אודות דמותה המיוחדת והמופלאה של הרבנית נ"ע כאשה מורמת מעם משכמה ומעלה, על המוחין הנעלים שלה, קדושתה, חכמתה וחריפותה, על מידותיה הנעלות, מסירות נפשה עבור החסידות והחסידים, הענווה והצנע לכת שלה, דאגתה לשלוחים ולחסידים כאמא, על הברכות ומופתים שעשתה וכו'.

בשיחות הרבי שנאמרו במשך השנים לאחרי הסתלקותה התבטא הרבי כמה פעמים, שנוסף על גדולתה בזכות עצמה הנה כבתו של נשיא הדור יש לה שייכות מיוחדת אל אביה הרבי מוהריי"צ נ"ע, עפ"י מאמר חז"ל "איש מזריע תחלה יולדת נקבה", שאצל בת יש את כח האב יותר מאשר אצל בן, ובפרט כאשר מדובר באביה נשיא הדור שהוא הממלא מקום של הנשיאים שלפניו עד אדה"ז והבעש"ט, והרבי הוסיף ששם משפחתה (שניאור)'סאן' מבטא שהקשר שלה עם אדה"ז (שהיה נשמה חדשה) הוא באופן של בן "סאן", וכידוע מאמר חז"ל שהאב זוכה לבן מיד שנולד בחמשה דברים (בנוי, ובכח, ובעושר, ובחכמה, וכו'), והרבי סיים ועד באופן שהבן יורש הכל.

(וכידוע שהרמז הנ"ל אודות השייכות המיוחדת של האב לבתו, מוצאים אנו גם בשיחות הרבי מהורייץ בנוגע לאדה"ז ובתו הרבנית הצדקנית מרת דבורה לאה נ"ע ובנה אדמו"ר הצ"צ).

החסיד הרב זלמן גוראריה ע"ה שהיה מאוד מקורב לבית הרב, ועד שכילד יתום גדל בבית הרבי הריי"ץ נ"ע, המחיש את דברי הרבי הנ"ל כשתיאר את הרבנית נ"ע, והתבטא שהרבנית ירשה את ה'מוחין' של הרבי הקודם, ושהיא היתה יכולה להיות 'רבי' בעצמה.

בשנה שעברה, בהתוועדות כ"ב שבט בזום של ועד 'אור וחום', סיפר הרב יהודה קלאפמן שי' סיפור נפלא אודות הרבנית שממחיש יותר מהכל את גדולתה האמיתית של הרבנית הצדקנית זי"ע ואת דברי הרבי הנ"ל.

הרב קלאפמן סיפר אשר בערב יום כיפור תשמ"ח, שהיתה השנה האחרונה של הרבנית בעלמא דין, התקשר אל הרבנית הצדקנית זי"ע לבקש את ברכתה הקדושה עבורו ועבור בני משפחתו. הרבנית הרעיפה עליו ועל בני משפחתו ברכות רבות, וכשסיימה לברך הוא מצדו איחל לרבנית שהרבי יהיה בריא, ואח"כ הוסיף ושהרבנית תהיה בריאה, ואיך שהוא הזכיר את הרבנית, היא מיד הפסיקה אותו ואמרה: "איצטער איז א צייט וואס מען רעדט בכללות און נישט בפרטיות" (=עכשיו הוא הזמן לדבר (לברך) בכללות ולא בפרטיות), והוסיפה שעכשיו הזמן לברך שכולם יהיו בריאים, שלכולם יהיה פרנסה, ושלכולם יהיה נחת יהודי וחסידי מהילדים וכו', וזה לא הזמן עכשיו להזכיר שמות פרטיים.

ומה נורא ונפלא הדבר אשר כדברים האלה ממש ארע אצל אביה הרבי מהוריי"ץ נ"ע בערב ר"ה האחרון שלו בעלמא דין.
בשנת האבילות אחרי הסתלקות הרבי מהוריי"ץ נ"ע לקראת ר"ה תשי"א פרסם הרבי את דברי הרבי הקודם שאמר בערב ר"ה תש"י, בעת שנתנו לו את הפדיון עבור כלל ישראל ואת הפדיון עבור הרבי הקודם עצמו.

וכה היו דבריו הקדושים: "היינט איז א זמן וואס דער פרט דארף נכלל ווערן אין כלל".

על דברים אלו העיר הרבי נשיא דורנו בגוף כי"ק:
"זהו הפעם היחידה שענה כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כנ"ל אודות הפדיון שלו"(סה"מ תשי"א ע' 17).

הרבי מסביר בהערתו שדברי הרבי הקודם בער"ה האחרון, שהיום בערב ר"ה ה'פרט' (הכוונה לרבי הקודם עצמו) נכלל ב'כלל', היו רמז על ההסתלקות, וכך אכן היה אצל הרבנית הצדקנית נ"ע שבעיוכ"פ האחרון היא אמרה לשון דומה, שהיום בערב יוכ"פ הוא הזמן לדבר בכללות ולא בפרטיות, היינו לא לדבר ולברך על עצמה, שבכך רמזה על ההסתלקות שלה. (וראה להלן הצילום מגוף כי"ק הנ"ל (נדפס בימי בראשית ע' 4).

אירוע זה מזכיר גם את הסיפור הידוע אודות הרבנית הצדקנית מרת דבורה לאה נ"ע אשר בליל ראש השנה שלפני הסתלקותה הנה מיד אחרי התפילה, יצא רבנו הזקן ושאל היכן נמצאת דבורה לאה. כשראה אותה התחיל לומר לה "לשנה.." הוא הספיק לומר רק את המילה "לשנה", והרבנית דבורה לאה קפצה ואמרה: "לשנה טובה תכתב ותחתם, אבא, אל תדבר..."ולא נתנה לו לסיים את ברכתו.

כמו הרבנית דבורה לאה שרמזה בליל ר"ה על הסתלקותה ולא הרשתה לברך אותה, כך גם הרבנית הצדקנית נ"ע רמזה בערב יוכ"פ תשמ"ח על הסתלקותה באותה שנה.

ידוע הפתגם שהרבי אמר ל'חוזר' הרה"ח ר' יואל כהן ע"ה לפני פסח תש"י, על שאלתו באם לנהוג יו"ט רק יום אחד, מכיון שבדעתו אולי לחזור לאה"ק בגלל אירוע ההסתלקות של הרבי הריי"ץ וענה לו הרבי "דער רבי האט דאך אלץ געוואוסט", שהרבי הקודם ידע הכל מראש, ואם הוא הורה לו לבוא מארה"ק ל770, בוודאי ידע שתהיה ההסתלקות וכוונתו לא היתה שיבוא לכאן לשבועיים.

וכך ראינו גם אצל הרבנית הצדקנית נ"ע שגם היא רמזה מראש על ההסתלקות שלה.

ידוע המסופר בשיחות הרבי הקודם בנוגע להרבנית דבורה לאה שמסרה את נפשה עבור החסידות והחסידים ועבור אדמור הזקן. גם בשיחות הרבי לאחרי הסתלקות הרבנית הצדקנית נ"ע אמר הרבי אודות הרבנית שבמשך ימי חייה הרבנית עסקה בעבודתה מתוך מסירות נפש. והרבי סיפר שאביה הרבי הקודם חינך אותה במיוחד באופן שהחינוך היה חדור במסירות נפש.

הרבי הוסיף שעל כאו"א מאתנו להראות ש'זרעה בחיים' (שאז "היא בחיים") על ידי הלימוד מהנהגותיה, ולהתנהג ברוחה מתוך מסירות נפש.

‎ ולסיום בדבריו הקדושים של הרבי בכ"ב שבט תשנ"ב "ומובן שהברכות ביום כ"ב שבט -"בך יברך ישראל"- נמשכים לכל יהודי ולכל עם ישראל..ובפרט כאשר מתנהגים על פי הוראותיה ומתנהגים ברוחה.. ברכות בכל העניינים בגשמיות וברוחניות..וכאלו ברכות, אשר מכל ברכה נמשכת עוד ברכה ועוד ברכה עד אין קץ".
‎‏
‎ויה"ר שנזכה בקרוב ממש לקיום היעוד הקיצו ורננו גו' ונזכה לחגוג את יום ההילולא ביחד עם הרבי והרבנית ומתוך שמחה וטוב לבב, בגאולה האמיתית והשלימה.
כ"ב בשבט תשפ"ב