ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
הרבי והחסידים - חד הם!

סיגרו לרגע את המסנג'ר, צאו מדפי האינטרנט והצטרפו להתוועדות חסידית עם אתר 'שטורעם' • השבוע מתוועד המשפיע הרב זושא אלפרוביץ'
מערכת 'שטורעם'

בימים אלו, כשאנו באים מיום הבהיר יו"ד שבט, אני חושב שהכי מתאים לעלות נקודה שנוגעת לשליחות, היות וראינו במספר פעמים שיש קשר מיוחד בין יו"ד שבט לשלוחים. למשל: הרבי דיבר על השלוחים שיסעו לארץ הקודש ביו"ד בשבט וכו'.

ובנוגע לשליחות, הרי הרבי אמר שבדורנו אנו - כל אנשי הדור הם השלוחים של הרבי. בשמח"ת תשמ"ו לדוגמא, אמר ש"בדורינו כל יהודי הוא שליח של הרבי". בשיחה נוספת של הרבי מפורים תשמ"ז דיבר הרבי על-כך שאדמו"ר הריי"צ אמר על שנת תש"ג כשנה שיבוא משיח. הרבי שאל: הרי עברו כל כך הרבה שנים מאז, ואנו רואים שמשיח עדיין לא הגיע? בסוף השיחה הרבי מגיע למסקנה כי הכוונה היא לעבודה של 'להביא את משיח צדקנו'. בזמן של הרבי הריי"צ, העבודה של ביאת משיח הייתה מוטלת רק על הרבי, ובדורנו אנו העבודה להביא את משיח מוטלת על כל אחד ואחד מאנשי הדור.

לכאורה, מה בדיוק קורה פה? כשהרבי הריי"צ דיבר על משיח, זה נשאר רק בעבודתו שלו, ולא הפך להיות נחלת הכלל, וכשהרבי נשיא דורינו דיבר על משיח, הכוונה היא שעל כל הדור מוטלת עבודה זו?

הענין הוא, שעד דורינו אנו, הרבי והחסידים היו שני דברים; אמנם החסידים קיבלו תמיד השפעות של הרבי וכו', אבל החסידים והרבי היו כשני דברים שונים. לכן, התפקיד של הבאת המשיח נשארה על הרבי שבכל דור.

אולם אנו בדורינו, כאשר הרבי הפך אותנו את כל אחד ואחד מאיתנו לשליח של הרבי (כפי שהרבי הסביר כמה פעמים בענין של 'שלוחו של אדם כמותו'), היינו שעל-ידי זה שהרבי שלח את כל אחד ואחד מאיתנו - יש לנו את הכוח של הרבי המשלח וזה אולי הפירוש בדברי הרבי שבדורינו-אנו השליחות להבאת המשיח מוטלת על כל אחד ואחד: היות ואנו שלוחים של הרבי, ושלוחו של אדם כמותו, לכן עבודה ששייכת לרבי - הבאת המשיח, מוטלת עלינו.

עלינו כחסידים לדעת שעל ידי עבודתנו אנו אנו ממלאים את שליחותו של הרבי! מצד אחד זוהי זכות גדולה, ומצד שני זו אחריות כבדה ביותר לעשות את התפקיד של הרבי!

זה מה שהרבי אמר "אני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא אני מוסר לכם", שבעצם הרבי העביר לנו את התפקיד שבעצם מוטל על הרבי - כדברי הרבי הריי"צ - אלינו.

ויחד עם השליחות הזאת קיבלנו מהרבי גם את הכחות להתגבר על כל הקשיים למרות שלא רואים את הרבי, ולמרות שלא שומעים את הרבי, ועל פי הטבע לא שייך לחיות ככה, אעפ"כ הרבי נתן לנו את הכוחות האלו - כמותו ממש, שלמרות העלם הכבד שבו אנו נמצאים יש לנו את הכוח לפעול. רק שלפעמים, כוחות נעלים אלו, של ה'כמותו ממש' נמצאים בהעלם וצריכים אנו לעורר כוחות אלו על ידי לימוד תורתו הקדושה של הרבי.

בלימוד המאמרים, השיחות והאגרות הקדושות של הרבי אנו יכולים לגלות בנו את הכוחות שהרבי נטע בתוכנו לפעול בשליחותו של הרבי - כמותו ממש.

זה כל ענייננו.

לחיים!

י"ג בשבט תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
2
1. רבי וחסיד - חד הוא
חידוש גדול ונורא שבדורות שלפנ"ז - החסידים עם הרבי לא היו בבחי' אחד ממש. חידוש כזה צריך מקור בתורת רבותינו נשיאנו.
כפי שלמדתי בתומכי תמימים - הרי אדמו"ר בכל הדורות - אדמו"ר הזקן וכו' הם חד ממש עם החסידים שבדורם, וכידו שהקשר של רבי וחסיד הוא למעלה מהקשר של אב ובן כמבואר בכמה שיחות.
י"ח בשבט תשס"ז
2. מיישקע היקר
לא להבין דברים צמצום כפשוטו. נכון שבכל הדורות החסידים היו דבר אחד עם הרבי, החידוש בדורנו הוא שלחסיד יש כוח כמו לרבי ממש, וזה קשור עם השליחות כפי שמוסבר במאמר בהרחבה, ולכן זה דווקא בדורנו שבו הרבי ביסס ופיתח והעניק תנופה וחייות מחודשת לעניין. לענ"ד
כ"ג בשבט תשס"ז