ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
"אין כאן שום מחאה כלל"

הרב יואל כהן, במאמר מיוחד ל'שטורעם' לקראת הבחירות: "כאשר מצביעים בעד רשימה זו אין לך חילול שם שמים גדול מזה (עלה במחשבה)
קלא דלא פסיק שבעתון 'המודיע' פורסמה מחאה נגד דברי נאצה שנתפרסמו ב"יתד". וכל הטענה שזה אינו מספיק היא זה שהחותמים על ה"מחאה" הם רק ליצמאן פרוש והלפרט, ואי' המחאה של הרבנים וגדולי התורה?. כך שמעתי בביהמ"ד שזהו קלא דלא פסיק. אבל לאחרי שראיתי את "המודיע", הנני רואה אשר אין כאן שום מחאה כלל, ואדרבה.

ראשית כל, ה"כותרת" היא לא "מחאה נמרצה", וגם לא "מחאה" סתם, אלא "הבהרת דברים" ותו לא. ומהי ההבהרה אשר "פורסמו דברים שאינם ראויים" (כבר לא מצאו ביטוי אחר על דברי חירוף וגידוף נגד גאון ישראל וקדושו חוץ מהביטוי "דברים שאינם ראויים") ואשר ה"שותפות" (של החותמים על ה"הבהרה" עם אלה שפירסמו ה"דברים שאינם ראויים") "אין היא מעידה על הסכמה בכל דבר וענין", ואדרבה, דברים אלה "אינם לרוחנו" ו"בניגוד לעמדתנו". כל מי שיש לו מוח בקדקדו רואה שאין כאן שום מחאה כלל ורק הבהרה שהחותמים על ההבהרה אינם מסכימים לזה.

אבל לא זו בלבד, אלא יתירה מזה. ב"ההבהרה" שלהם מוסיפים עוד כמה מילים שיש בהם גם מעין הסכמה על דברי החירוף וגידוף. בההבהרה הם כותבים בזה"ל:

"שותפות זו מיוסדת על עיקרון נהרא נהרא ופשטי', ואין היא מעידה על הסכמה בכל דבר וענין".

הפירוש ד"נהרא נהרא ופשטי'" הוא שביהדות התורה ישנם כו"כ שיטות ודרכים. הספרדים נוהגים כהמחבר והאשכנזים כהרמ"א, ועד"ז בעבודה פנימית, ישנה שיטה של מוסר וישנה שיטה של חסידות, וכיו"ב. וכאשר חסידים עושים שותפות עם בעלי מוסר אין זה מעיד שגם החסידים סוברים שצריך להגביר את לימוד המוסר על לימוד החסידות, כי השותפות היא רק בנוגע להחזקת היהדות בכלל, ולא בנוגע להשיטות הפרטיות.

וכאשר כותבים "הסבר" כזה על דברי חירוף וגידוף, שהשותפות שלהם אינה מעידה על הסכמה להחירוף כי "נהרא נהרא ופשטי'", הרי זה אותו הדבר ממש כמו שהיו עושים שותפות עם קאמאניסטן (הי' זמן שגדולי ישראל אישרו הקמת חזית טכנית עם חפשים) והיו מפרסמים "הבהרה" שהשתפות אינה מעידה על הסכמה לקאמאניזים, כי "נהרא נהרא ופשטי'"!

ע"פ כל הנ"ל מובן בפשטות, שכאשר מצביעים בעד רשימה זו (לאחרי שפרסמו (רק יום אחד לפני הבחירות) "מחאה" כזו שתוכנה היא הסכמה מליאה שהחירוף והגידוף הוא חלק מ"יהדות התורה") אין לך חילול שם שמים גדול מזה.

יש טוענים, שבנוגע לבחירות, אין להתחשב עם שום ענין, גם לא עם ענין דהיפך קידוש שם שמים, ורק עם דבר אחד בלבד – רשימה החרדית ביותר. אבל מארי דאברהם: הכי רשימה הלזו היא "רשימה החרדית ביותר"?

הפירוש ד"רשימה חרדית" היא, דכאשר יש הצבעה בכנסת בנוגע איזה ענין, הם מצביעים ע"פ תורה. ובכן, לפני משך זמן קצר היתה הצבעה בכנסת בנוגע לתקציב שהודות לזה נעשה ההתנתקות. כל ענין ההתנקות, אפילו באם לא הי' בזה ענין של פקוח נפש, הרי עצם הענין שמגרשים אלפי יהודים מבתיהם (ללא שום תועלת), הריסת בתי כנסיות, הריסת בתי עלמין, היא היפך התורה. אין שום היתר ע"פ הלכה להזיק לאלפי יהודים ולהרוס בתי כנסיות וכו'. עאכו"כ, כשהגירוש הלזה הוסיף כח בהרוצחים כידוע ומפורסם ההלכה המפורשת בשו"ע או"ח סי' שכט, היינו שנוסף לזה שהזיקו אלפים יהודים (אלה שגירשו אותם מבתיהם), הגדילו את הסכנה רח"ל גם לשאר אחב"י ה' ישמרנו. וכל זה נעשה הודות לההצבעה של אלה שהצביעו בעד התקציב. ופשוט, אשר באם יהי' עוד פעם הצבעה בנדון כזה, יצביעו שוב פעם נגד ההלכה. הכי רשימה כזו היא ה"רשימה החרדית ביותר"?

בכל אופן, עכשיו, לאחרי ההבהרה שלהם (אשר כפירה גלוי' היא בחינת "נהרא נהרא ופשטי'), וההצבעה עכשיו עבורם היא היפך הגמור דקידוש שם שמים באופן הכי מבהיל, נשאלת השאלה, האם ע"פ הלכה יש איזה היתר על זה.

יואל כהן.

כ"ז באדר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
21
1. נפיק מפומיה דר' כהנא
לאחר שר' יואל כתב מה שכתב, הדברים ברורים: חסידי חב"ד לא מצביעים ג'!
כ"ז באדר תשס"ו
2. סיסמת הבחירות של הרב יואל כהן
ר' יואל כהן אינו מסוגל לשמוע שישנם אלו המצביעים למפלגות הלוחמים ברבי ,לעניות דעתי זוהי סיסמת הבחירות שלו(למי לא להצביע
כ"ז באדר תשס"ו
3. דולה ומשקה מתורת רבו
אין בדורנו מי שדולה ומשקה מתורת רבנו יותר מהרב יואל קאהן, ולכן דעתו היא דעת הרבי וכך יש לנו לנהוג וק"ל
כ"ז באדר תשס"ו
4. יהודא ועוד לקרא
דבריו של ר' יואל פשוטים הן, ולא נצרכנו לעומק תבונתו וחריפות שכלו של ר' יואל לכך.

תמיהני על הקס"ד להצביע למפלגה זו, שדבר אין לה עם תורה וקדושה, אלא רק עם אינטרסים אישיים של האדמו"ר מגור וכמה עסקנים קטנים.
כ"ז באדר תשס"ו
5. ברוך שחלק מחכמתו
ב"ה אשר הותיר לנו חסידים מקושרים כמו הגה"ח ר' יואל כהן שליט"א. אני אינני חסיד חב"ד, אולם הזדעזעתי מהמודעה ב"יתד", ואני רואה בזה כעין קטרוג רח"ל על חב"ד, באם על אף הבזיון של יהדות התורה נגד הרבי זצוקללה"ה, עדיין יעיזו להצביע בקלפי עבור מי שביזו את רבם קדוש ישראל.
כ"ז באדר תשס"ו
6. וכל זה לא מפריע לר' יואל בהפצת המעיינות כהוא זה
אז בבקשה כל אלה שדואגים להפצת המעינות שלא יערבו ענין זה בבחירות!
ראו איך ר' יואל סוחף אחריו המונים כשהוא מגיע לארץ, למרות שגם בפעם הקודמת הוציא מכתב נגד יהדות התורה!

מסקנה: יהדות התורה לא מייצגת את היהדות החרדית, את תוכלו לשמוע גם משאר החסידים, שיאמרו לכם (רובם ככולם) שהם סותמים את האף ומצביעים ג' בלית ברירה כי כך פסק להם רבם, וממילא מבינים טוב מאוד את אלו שלא מצביעים ג'!!!!
כ"ז באדר תשס"ו
7. למי שלא קרא את המודעה בהמודיע:
כ"ז באדר תשס"ו
8. הבנתי נכון??????????
נהרא נהרא ופשטיה, פירושו שהאשכנזים מסכימים שהספרדים ינהגו כהמחבר. ובנדו"ד אגודת ישראל מסכימה שדגל התורה תמשיך בדרכה.
כ"ז באדר תשס"ו
9. "התקציב" = חוק פינוי פיצוי
לאלו שלא הבינו "התקציב" הכוונה לתמיכה בחוק פינוי פיצוי, בזמנו ליצמן נסע לים המלח על מנת שלא להשתתף בהצבעה
באם הי' מצביע נגד ההתנתקות לא היתה עוברת.!!
כ"ז באדר תשס"ו
10. הלכה למעשה
הגה"ח ר"י שליט"א לא כתב שום דבר בקשר להתקשרות לנשיאנו כ"א שאלה פשוט בהלכה, וכלשונו "האם ע"פ ההלכה יש איזה היתר על זה".
מדובר על דברי חירוף וגידוף על יהודי (שלכל הדיעות) צדיק קדוש וטהור שקירב עשרות אלפי יהודים לאביהם שבשמים. ואיך אפשר להצביע לכזאת מפלגה וכמ"ש בשו"ע "כל המבזה תלמיד חכם אין לו חלק כו'" ובפרט ש"כל המסייעו כו'".
א"כ זו שאלה הלכתי ששייך לכל החרד "לדבר ה' זו הלכה" ואינו שייך דוקא לאילו המקושרים לרבינו נשיאנו.
ויה"ר שע"י שמירת ההלכה כולל גם הלכה זו, יהי' גם קיום הפסוק בההפטרה דפרשתינו "שובה אלי כי גאלתיך" בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש
כ"ז באדר תשס"ו
11. מה חדש כאן?
וכי עד המאמר המחוצף והבזוי לא ידענו שהם נלחמים בה' ובמשיחו?

אבל אל לנו לשכוח שהאדמו"ר מגור ושליחו ליצמן הם אלו שבתשמ"ט נלחמו בכל הכוח למען כבוד הרבי וכבוד חב"ד, ולמען הכבוד הזה הם הסכימו לפילוג.

אסור לנו לתת לדגל את רצונם לראות את חב"ד מחוץ למפלגה החרדית, ולא לתת למקום השישי להכנס!

לא לבלר מנוול אחד יוכל להפוך את הקערה על פיה. הרי הנהגתם שותקת כבר שנים רבות בנושא חב"ד. זו רק קבוצה קטנה מלבלרי יתד שהחליטו לחרף שוב עקבות משיחך.
כ"ח באדר תשס"ו
12. גם ר' יואל צודק וגם הרב טוביה בלוי צודק
ר' יואל צודק שאי אפשר להגדיר מפלגה שיש בה כאלו שאין להם חלק לעולם הבא - כמפלגה חרדית.
מאידך צודק הרב בלוי שענין שלימות הארץ כבר הוכרע ולמרבה האסון יש רוב ככל הנראה שתומך בגירוש עוד יהודים כך שמה שנותר להיאבק עליו זה שלא תהיה חקיה אנטי דתית, כפי שהשמאל מתכנן.

אשר על כן אין ברירה אלא להצביע ש"ס.
השאלה היא האם ללכת למקווה לפני כן, כי סוף סוף מצביעים בגלל שהרבי ציווה או אחרי זה בגל מה שהצבענו לו.
כ"ח באדר תשס"ו
13. למי להישמע?!
כל הסימפטומים של דור יתום. זה מושך לכאן וזה לכאן אימרו לנו כבר למי צריך לשמוע לבית דין או לרב יואל כהן?
בכלל כל הדילמה והבאת דברים בשמם של אנשים ויהיו מי שיהיו שאינם תושבי ארץ ישראל מנוגדים לכל אמות מידה של יושר והגינות שבזה מצטיין האתר שלכם. בושה וחרפה!!!
כ"ח באדר תשס"ו
14. תגובה ל13
הגה"ח הרי"כ שליט"א כותב שיש בעיה הלכתית ואינו אומר לאף אחד מה לעשות, כמובן שאין בזה שום התנגדות ח"ו וח"ו למכתבם של וועד רבני חב"ד.
כ"ח באדר תשס"ו
15. חושב
מאיפה הבאת את הטיעון המגוחך הזה שלא להביא תגובה של יהודי שיושב בחו"ל הרי זו היתה טענתם של כל הלעומת זה שהרבי לא יכול להתערב כי אינו יושב בארץ וכמובן שר' יואל כאחד שדולה ומשקה מתורת רבו ואין כמוהו בענין זה רשאי ומחובתו להגיד את דעתו בענין.
ויישר כח לאתר הנפלא שטורעם שדואג לתת במה לאנשים כמו ר' יואל ולעשות סדר בראשם המבולבל של רבים מאנש
כ"ח באדר תשס"ו
16. ל
מי שיוכל להדפיס ולתלות ליד הקלפי או בבית כנסת
כ"ח באדר תשס"ו
17. עוד קולות ליהדות התורה-יעזרו לאנשי יתד
כ"ח באדר תשס"ו
18. עם כל הכבוד
ר' יואל ידוע בגאונותו העצומה, בכושר הסברתו, בצניעותו, בהתקשרותו, ביושר שכלו, אבל יחד עם זאת בתמימותו.

כאשר מדובר בנושאים פוליטיים משמעותה של כתבה ב"יתד נאמן", או הבהרה ב"המודיע", במחילה מכבודכם, אני חושב שכאן כוחו של הרב טוביה בלוי חזק יותר.

חשבו לרגע מה האינטרס של המתנגדים להכניס כזו כתבה בערב בחירות, אם לא הרצון שלהם שלא תהיה לחב"ד שום השפעה באגודת ישראל.

ומכאן - תעשו חשבון מה תהיה השפעתה של חב"ד אם כן נצביע לג'.
כ"ח באדר תשס"ו
19. גמטריא מתאימה
"כלבין דחציפין" עולה למספר "בני ברק".
"כי שחת עמך" עולה למספר שמו השלם של הצורר הידוע דבני ברק.
כ"ח באדר תשס"ו
20. חוצפה!
עזות מצח ושקר גס להכתיר את מכתבו של הגה"ח ר' יואל הכהן: "הרב יואל כהן במאמר ל'שטורעם' לקראת הבחירות".

כל שומעי לקחו של ר' יואל יודעים כי אין לו סיג ושיח עם נושא האינטרנט, שכן כפשוט הנגע הנ"ל ב"ה לא פשה בו והוא ממש "בור ועם הארץ" בהנ"ל.

וכי אין גבול ל"בלעדיות" שהנכם רוצים לרכוש ועד לזלזול בכבוד היושב ראשונה במלכות הרבי זי"ע?!

היה מן הראוי אם תכתבו כי ר' יואל הוציא מכתב ונפלה בחלקכם הזכות לפרסמו לראשונה.

ולא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמידי חכמים.
ד' בניסן תשס"ו
21. אין להרהר אחר מבין שמועה
אבל טענתו של מגיב 11 נראית לעין, ומה שטען על קלות ההבהרה זה ודאי בלית ברירה וזה גם צעד גדול מטעם יהדות התורה לכבודו של רבינו הקדוש נשיא ישראל למי שמעיין במכתב, וודאי שלאחר המעשה בלית ברירה זה הנדרש להצביע ליהדות התורה לקיים דברי הרב.
י"ד בשבט תשס"ט