ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
הרב גערליצקי
הרב גערליצקי צילום: ישראל ברדוגו
זו לא התוועדות

מישהו טען כי השתתף בשיעור בו ישבו על הרצפה ונגנו גיטרה. אירוע כזה אינו התוועדות, זה פאב שמושך קהל! (הרב גערליצקי, עלה במחשבה)

לאחרונה נדרשתי לשאלה בדבר ארגון שעורי תורה של אנשים ונשים ביחד, וכן על ארגון נסיעות בין רווקים ורווקות למדברות או למקומות הקדושים, ונמצאים כמה וכמה ימים ביחד, באוהלים נפרדים וכד'. האם מותר הדבר ומה דעתו של הרבי בנידון.

התפלאתי על השאלה, כי היא מהמפורסמות שאינן צריכות ראיה. כבר הודפס ב'אגרות קודש' תכ"ו מענה ברור מכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו: "... תמיה הכי גדולה לשאלתם... איך אפשר שפתאום יתחרטו מהלכה וכו'" (ח"י טבת תשי"ט).

רק בברית המועצות לשעבר, כותב רבינו שלאור התנאים והקשיים המיוחדים "אני נוטה להקל וגם בתנאי שיש לסדר ישיבה נפרדת לנשים ולגברים", ומדגיש שבשום אופן אין זה מהווה תקדים למדינת אחרות. וא"כ בוודאי ששיעורי התורה חייבים להיות נפרדים לגמרי. (וראה גם שו"ע אדמוה"ז סי' שט"ו סעיף ג').

הגע בעצמך: גם כשרבינו נטה להקל בברית המועצות (בהעדר דרך אחרת) קבע בפירוש שיש לסדר ישיבה נפרדת לנשים ולגברים. ומדובר על שיעורי תורה בלבד. הרי בוודאי ובוודאי שבאזורינו אסור שיתאספו גברים ונשים מסביב לנגינה בגיטרה וכיו"ב, ויושבים במחול בזמן השיעור ואחריה שהרי זה אסור בתכלית. על אחת כמה וכמה לנסוע יחד עם אוהלים למדברות ולטיולים, מאן דכר שמיה? הרי זו פריצות ופריקת עול ממש שרבת חללים הפילה, ר"ל.

ידועה בשער בת רבים דעתו הקדושה של רבנו נשיאנו, שהבהיר כמה וכמה פעמים, כי עבודתנו בקירוב הלבבות לאבינו שבשמים היא כפי שהמשנה אומרת על הלל הזקן "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" – ולא שמקרב את התורה לבריות, היינו ח"ו להתאים התורה לרצון הבריות.

מישהו טען באוזני כי השתתף בשיעור בו ישבו על הרצפה ונגנו בגיטרה, ומארגני השיעור היו אנשים שנקראים חב"דניקים. כאשר רואים אירוע כזה יש למחות בפה מלא ולומר לאותם מארגנים: זו אינה דרכה של תורה, זו אינה דרכה של חב"ד. זה לא שיעור, וזו לא התוועדות, זה מועדון (פאב) שמושך קהל ותו לא!

שמעתי שהיו כאלו שהגיעו לשיעורים ולהתוועדויות על מנת להתקרב באמת ובתמים ליהדות ולחסידות, וכאשר הגיעו לשיעורים מעורבים כנ"ל נותרו כפי שבאו, ללא שום שינוי שחל בהם. ומה למעשה קרה כאן? במקום לטעום מ'שמן זית זך' – פנימיות התורה, משכו אותם לקלות ראש וכו', ואין כאן המקום להאריך בזה.

רבותי, בקדושה אין קיצורי דרך וקונצים, כפי שנכתב בשער לספר 'תניא קדישא': "לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזהי"ת".

כדי לקרב את הנוער ליהדות מוכרחים ללכת עפ"י התורה בלי פשרות כפי שנמסרה ע"י משה רבנו שבדורנו, ואז, ורק אז, בודאי נזכה לקרב את לבן של ישראל לתורה ולמצוות, כפי שמוארים במאור שבתורה לנחת רוח כ"ק אדמו"ר נשיאנו.

י"ג בשבט תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
23
1. ישר כח
ישר כח לרב גרליצקי על העלאת הנושא לדיון,בתור שלוחים צעירים אנחנו נתקלים רבות בדילמות שקשורות לנושאים מעין אלו.
וישנה הרגשה (לי לפחות)שאחרי ג' תמוז ישנו בלבול בתחום הזה ובתחומים אחרים.הפרסום באינטרנט של פעילויות מעין אלו יוצר לכאורה הרגשה ש"נשתנו העיתים".
יחד עם זאת משום מה בכינוסי השוחים לא מודגש זמן לבירור נושאים כאלו, ואדרבה שלוחים שעיקר פעילותם תמוהה מועלים על נס.
י"ד בשבט תשס"ו
2. אבל אתם בעצמכם עושים את זה
בת"א השמועה אומרת שהולכים לפתוח מרכז לחוזרים מהמזרח, משהו ליברלי שיתאים את עצמו לקהל...
האם זה בסדר?!
י"ד בשבט תשס"ו
3. ל - 1
גם אני מחזיק את ידיו של הרב גערליצקי שי' בענין זה. אין ספק שזוהי דעתו של הרבי, והוא, במאמר זה, משקף אותה בהחלט.

בנוגע למה שאתה כותב שמשום מה ישנה שלוחים "שעיקר פעילותם תמוהה ומועלים על נס", מוזר בעיניי איך המערכת הכניסה את תגובתך, שהרי אתר זה גופא (שטורעם) מעלה על נס שלוחים שעיקר פעילותם תמוהה.

ובמילים ברורות: באתר זה (וכן בשאר האתרים החבדיים - זהו נגע כללי) מועלים על נס תמונות של שיעורים מעורבים, דינרים מעורבים, וכיו"ב. ואין פוצה פה ומצפצף (וכאשר כבר ישנו - סותמים לו את הפה...).

בתקוה שבעקבות מאמר זה ישתפר המצב,
משה לייב.
י"ד בשבט תשס"ו
4. וההרצאות?
והרצאה מאלפת בליווי קטעי נגינה בכינור היא כן התוועדות?
במודעות הפרסומת ובכלי התיקשורת החב"דיים גם אלו מכונות "התוועדות חסידית".
י"ד בשבט תשס"ו
5. הרב גערליצקי שליט"א שוגה בהכללה
הרב גערליצקי ידוע כשליח פעיל ובעל-מרץ, שגם כאשר כאשר הינו כבר בעל מוסדות רבים ושלוחים רבים תחתיו, עדיין לא נס ליחו וממשיך בפעילותו הברוכה.

אך לצערי שוגה כאן הרב בהכללה גסה, כאילו כל שיעור הנעשה "עם גיטרה" ב"ישיבה על הריצפה" או בשילוב מוסיקה שאיננה בדיוק מניגוני ניקולייב - הוא כבר "פריצות ופריקת עול".

ישנם שלוחים רבים, בפרט בחו"ל אך גם בארץ, שהדרך היחידה במקומם לקרב ליהדות צעירים וצעירות ולמנוע התבוללות היא אך ורק בדרך של "ישיבה בצוותא מסביב לגיטרה". כמובן, יש להיזהר שלא תצא מכשלה של ריקודים מעורבים וכיו"ב, ושלא יחשבו המקורבים שזוהי היהדות האותנטית, ושכך אמורה להיראות תפילה או שיעור תורה, אך פעילות זו כשלעצמה, לא רבים חללים הפילה אלא מאות ואלפים הצילה משמד רוחני רח"ל.

גם אני אינני רוצה להכליל, אלא ברור שיש לדון בכל מקרה לגופו, מקומו, האוירה שבאיזור, וכו'.

ינסה נא הרב גערליצקי להיזכר - האם כאשר הוא החל דרכו בשליחות בתל-אביב, מה בדיוק חשבו אופי וסגנון פעולותיו זקני אנ"ש בארץ? מה שפעם היה "מקרב את התורה אל הבריות", הרי שלושים שנה אחרי אין לך "מקרבן לתורה" גדול מזה.

אין לי שום זכות להביע את דעתי בכל הקשור לתחום שליחותו של הרב גערליצקי, ויעשה הוא והשלוחים שתחתיו כפי הנראה בעיניו לנכון. אך כל שליח יראה בעצמו במקומו שלו היכן עליו לחפור עמוק וקשה, קריכ'ן אריין אין בלאטע, עד שיגיע אל הניצוץ היהודי ויעוררהו. ובלשון רבינו "על חב"ד שעל אתר להחליט".
י"ד בשבט תשס"ו
6. תגובה ל-3

כתבת:
ובמילים ברורות: באתר זה (וכן בשאר האתרים החבדיים - זהו נגע כללי) מועלים על נס תמונות של שיעורים מעורבים, דינרים מעורבים, וכיו"ב. ואין פוצה פה ומצפצף (וכאשר כבר ישנו - סותמים לו את הפה...).
וחשוב להבהיר כאן נקודה מסוימת:
תפקידו של אתר חב"די, וכך אנו רואים גם את תפקידו של אתר שטורעם, הוא לדווח על פעילויות השלוחים.
באם שליח רואה לנכון לערוך דינר מעורב, או לעשות שיעור חסידות עם גיטרה, לא אנחנו נהיה אלה שניתן לו את המוסר. אנו מפרסמים את פעילותו כמות שהיא, ובוודאי שנעמוד על המשמר ונצנזר תגובות פוגעות, מעליבות ואישיות.
כל תגובה מכובדת, שנאמרת בצורה עניינית, מקבלת במה באתר וכן בתגובות.
ועוד נקודה חשובה: מאמרו החשוב של הרב גערליצקי, כמו יתר המאמרים באתר מייצגות את דעתו של הכותב, ודעתה של המערכת בנידון אינו רלוונטי כלל.
תפקידנו: לדווח על פעילות השלוחים, ומאידך להביא מאמרים דוגמת מאמרו של הרב גערליצקי המבקר תופעות מסוימות במחננו, כמו גם מאמרים התוקפים ביקורת זו (באם יהיו כאלה, תחת שם מזוהה ובצורה מכובדת).

י"ד בשבט תשס"ו
7. בית חב"ד של הנפש השנית
שמעתי שהולך להיפתח בימים הקרובים בית חב"ד של הנפש השנית ברח' קינג גורג' בת"א, מרחק דק' ספורות מהמרכז של הרב גערליצקי. ושם לפי מיטב הבנתי מדובר בארועים מעורבים לחלוטין כפי מנגי המארגנים של הנפש השנית....??????
י"ד בשבט תשס"ו
8. אמת תדרוש
יישר כח להרב גערליצקי.

חבל חבל שלוקח כל כך זמן (והרבה ביקורת מבחוץ) לעורר הרבנים שיעוררו השלוחים היקרים על הדרך הנכונה של חב"ד בפעולות הרצוייות הן מבחינת השו"ע והן מבחינת הדרך החבד"י.

תגובה ל5: עם כל הכבוד להשלוחים היקרים בעבודתם הקדושה, הרי סו"ס בנוגע לפועל ממש הרי גם הם צריכים לשמוע והסכת אל *רבנים* שהרי כן דרש רבינו זי"ע שבכל העניינים הקשורים בהלכה הרי הרבנים הם הקובעים. והרי לא די שאתה איננו שואל הרבנים באם פעולות מסויימות מותרות אלא אתה לוקח על עצמך לפסוק וליתן מוסר לרבנים שהם לא יגידו דיעתם ולא יקיימו "לא תגורו מפני איש" וחיוב מחאה "וכל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה".

ובפרט: שהרי מי שרק רואה בתושובות והוראות המפורסמות (היינו: מה שנדפס *לכל* בלקו"ש או באגר"ק ולא בהוראות פרטיות)יראה בעליל שהרבי *שלל* לגמרי תופעות שהם היפך ההלכה, וכמו שהרב גערליצקי הביא תשובת רבינו ברוסייא שהוא מיקל שיישבו בלי מחיצה אבל בפירוש *לא* בתערובות! והרי הרבי קבע ברורות שהדרך לקרב הוא "לקרבן לתורה" ולא ההיפך.

הגיע הזמן להתחיל לשמוע ביקורת ולא להיסחב לכל מה שנתפרסם ב"שטורעם" או "בס.א.ל." כקודש קדשים. אבדנו שכל הישר בכל עניינים אלו.

סוף דבר: גם בדרכי הקירוב ובדרכי הפצת המעיינות ההכרח להישמע לשו"ע ולרבנים היא חיוני והיא הדרך היחידי שהורנו רבינו נשיאינו ורק בזה היא הצינור של ההתקשרות האמתית אליו.
י"ד בשבט תשס"ו
9. ומה יאמרו אנשי מעיינות
מקיימים פעילויות מעורבות ובונים חלק מהצלחתם על אירועי תרבות של בנים ובנות בטיולים ועוד , מדפיסים בריש גלי תמונות נערים ונערות בגיל אונברסיטה
על רקע מקומות קדושים באופן בלתי צנוע ובודאי לא עדין.
לעולם לעולם לא היו שולחים לרבי עותק לבקש ברכתו כי התשובה אולי היתה "מופרך וישאלו רבנים" ואילו עכשיו הותרה הרצועה חלילה
ועוד יאמרו זרעו בחיים
כן נכון זרעו בחיים, אבל המתנהג כך איך יקרא זרעו
י"ד בשבט תשס"ו
10. תקן אותי אם אני תועה...
עד כמה שידוע לי הרבי עודד את ה'קרוז' האניה המלאה בבחורים ובחורות יהודים, (ולא סתם הם אפילו רוקדים) כיון שלצערנו, אם לא יעשו פעולה זאת הם יתחתנו עם גויים, ובמקרה כזה הרבי לא רק התיר אלא אף עודד!!!

צריך לדון כל מקרה לגופו
החברה האלו במעיינות זה חברה שלא יודעים כלום ואלולי זה הם יתחתנו עם גויים......

ועד כמה שזכור לי מתקופת שליחותי ברוסיה, השלוחים עושים ערבים מעורבים בכוונה (בהכוונת רבנים), כמובן שצריך לסנן את אותם אלו שזקוקים לענין זה, ואת אותם אלו שאסור להם להשתתף בזה.
ט"ו בשבט תשס"ו
11. דובר אמת
בדיוק כשם שבחלק מהקהל בחב"ד היתה הקצנה לכיוון אחד מאז ג' תמוז, ופתאום דברים שפעם לא מיהרו לעשות בשם חב"ד נהיו מובנים מאליהם, כך בדיוק עדים אנו בשנים האחרונות לתופעה הפוכה - צדקנות יתירה וחסרת טעם.

לא איכפת לי שפתאום כל מיני הוגי דעות בחב"ד מחליטים להפוך לצדיקים גדולים וקיצוניים כנטורי קרתא בשעתם, אבל אל תאשימו בזה את הרבי!

די להכחשת ההיסטוריה, ולביזוי אישיותו של הרבי כאילו לא ידע ולא שמע על אופי הפעולות החבדי"ות שהיו מאז ומעולם "פתוחות" יותר מכל המכנים עצמם "חרדים".

הרבי הוא זה שהנהיג את ליובאוויטש, ומאז ומעולם ידע ותמך בכל ה"דינערים" המעורבים, השלוחים שקירבו צעירים וצעירות היפי'ס בשנות השבעים, מפגשי לרווקים ורווקות יהודים ועוד ועוד!

עשיתם מהרבי כאילו היה מין צדיק זקן (ח"ו) שישב בבית מדרשו ועסק בתורה וחילק ברכות... אני יודע בעצמי על תמיכה ללא סייג שלא הרבי בכל מיני פעולות שאופיין לא בדיוק התאים לזקני החסידים או לגדולי הרבנים, כי ידע צדיק נפש בהמתו, ורק מנהיג הדור ידע עד כמה נחוצה פעילות שכזו - "כי תראה ערום וכיסיתו"!

הרבי הוא זה שלימד את הדור ששיעור תורה לא מוכרח להיות שיעור במדרש לכמה זקנים בבית הכנסת, והתוועדות לא מוכרחה להיות בהשתתפות דוברי יידיש בלבד ועל מלפפון חמוץ וספירט.

משום מה, הרבה מהכותבים הנכבדים באתר זה מזכירים לי לאחרונה כותבים אחרים, בזמנים אחרים, ובמקומות אחרים, שהיו כותבים בשלילת פעולות חב"ד, וד"ל.

כלכו לכם מדרך זו!
ט"ו בשבט תשס"ו
12. תגובה ל11
מבלי להיכנס לגופו של ענין, הרי שלאחר ג' תמוז כשאין מי שיקח אחריות על כך
הנה כל פעולה שיש בה ספק ספק ספיקא שאינה מותרת עפ"י שו"ע
מי האיש שיוכל לקחת על עצמו ההכרעה שיש לנהוג בה ושאילו הרבי היה נשאל על כך היה הוא עפ"י שקול דעתו הק' מחליט שכך צריך לנהוג מטעמים כאלו או אחרים
ט"ו בשבט תשס"ו
13. דבר ד' זו הלכה
ל 10: איפה הרבי "עודד" ל"קרוז" שבה כתבו שיהיה שיעורים מעורבים? "ותומך "אפי' ברוקדים" ובנימוק שאל"כ הם יתחתנו עם גוים. והרי בשנים מקדם היינו מלעיגים על ה"יאנג איזראעל" שמתעסקים בכגן אלו באותו הנימוק.

הרב גערליצקי העלה תשובה מפורשת מהרבי אודות העניין שרק בתנאים כגן רוסייא יכולים להקל בעניין שיש מקומות ישיבה נפרדים ואין בזה תקדים לשאר מקומות וא"כ היאך ילמוד מן ה"סתום" כש"המפורש" היא בפירוש להיפך.

וכן ל11: הוא בא להגן על "ביזוי אישיותו של הרבי" באותן טענות סרוקות דומיא להמשיחיסטען ("...וכי הרבי לא ידע ששרים..." והיאך עושים ממנו כאילו זקן וכו' וכו') בא בשעה שמה שקורה בשטח של אנשים ישרים שאינם מובלעים בתוך "שכרות" של מהלך מחשבה של כיבוש העולם באופן של שקר, הם מסתכלים במה שקורה ואומרים: האם הרבי היה מסכים שגוי "גלח" ידליק חנוכיה פומבית? האם הרבי עודד מקומות חנייה פומביים בשבת בתוך *בית חב"ד* עצמו בחילול שבת בפרהסיא? האם הרבי עודד שיקבלו כסף מ"זונות" ומאלו שפריצותם אומנתם ("לא תביא אתנן זונה..")? האם הרבי עודד שיקבלו יותר ויותר גויים בתוך מוסדותינו? האם הרבי עודד שיקבלו בשאננות אלו הנשואים עם גויים/גוייות מבלי שאלחר זמן ממושך יידעו אלו או אחרים שאין הם מקבלים גושפאנקא מהשליח? האם הרבי עודד להגדיל מספר גירים שלא כהלכה במחנינו ועל ידינו?

כל שאלות אלו ועוד ועוד עוד הם הם המביאים "ביזוי לאשיותו של הרבי" שהשאיר הכל ביד "נערים" שבנינם סתירה, שעיקר ענייניהם הוא להגדיל מספר בניינים ופרסומת באינטרנט מבלי להבחין מה כתוב בתוכם והיאך זה מתקבל באמת על ידי אנשים שישרות והגינות חלק מהם, ושהשקפתם אומר שאין "כסף מטהר ממזרים" וכו' וכו'

הגיע הזמן להפסיק להיתמם ולשאול עצמנו: האם מה שקורה עכשיו ב2006 הוא דומה למה שנעשה בפני רבינו קודם ג תמוז 1994? האם יש לנו תשובות ברורות המדריכים ללכת בקו של מגיב ה 11 או בקו הכתוב על ידי הרב גערליצקי? האם המפורש בתשובות פומבויות לפרסום בלקוטי שיחות ואגרות קודש נידחים מפני תשובות והוראות פרטיות, בפרט כשהם "מפי השמועה" ובפרט כשהם חסרים ההקשר (היינו: מה היתה השאלה ובמילא לדעת התשובה), בפרט כשאין זה משקיף המציאות שבנדון דידן, בפרט כשעיקר מטרת והמגמה של זמנינו היא: שייכתבו בעדינו באינטרנט, ובפרט כשזה יגדיל עוד סכומי הכסף שבמילא "כסף מטהר ממזרים"....
ט"ו בשבט תשס"ו
14. ע ש ה ל ך ר ב - הוראה של הרבי!!!!!
מכל הנ"ל מובן וגם פשוט:
בכל נושא שישנה שאלה, חסידית, מוסרית ובוודאי הלכתית, מוכרחים לשאול רב!!
כמה פעמים זעק הרבי את המשפט הכל כך חשוב הזה. (ואולי לכן כל כך קשה לביצוע, כי כידוע השטן מעכב רק דברים טובים..)
בכל מקרה של שאלה כנ"ל, אסור לשליח או לכל יהודי בעולם, לפסוק לעצמו מה יעשה ומה לא!
אדם קרוב אצל עצמו ותמיד יחליט לעשות מה ש"מתאים" לו ומה לעשות לא תמיד לשיטת הנפש האלוקית שלו.
אותו רבי שכל כך עודד וכו' כפי הנאמר לעיל, הורה לנו בחכמה אלוקית מופלאה:
ע ש ה ל ך ר ב!!!!
ט"ו בשבט תשס"ו
15. תגובה למספר 3 - הבנת הנקרא -
לפי הבנתי, כתבת שכותב המאמר שוגה בהכללה אבל הנך שוגה בהבנת הכתוב מכאן ששניכם מתכוונים לאותה המשמעות
ט"ו בשבט תשס"ו
16. תגובה למספר 5 ולא 3
התגובה עבור מספר 5
ט"ו בשבט תשס"ו
17. שתי נקודות יש כאן
א. אוירה אנטי חסידית (ישיבה על הריצפה עם גיטרות וכו'). ב. אוירה אנטי דתית (ישיבה מעורבת וכו').

ולכאורה יש לחלק ביניהם.
ט"ו בשבט תשס"ו
18. תגובה ל-11
כתבו אודות "הרבי. . . מאז ומעולם ידע ותמך בדינרים מעורבים" -עפרא לפומייכו כותבים נלוזים.
וזה תוכן מענה רבינו בכגון דא (נדפס בכמה מספרי הליקוטים הנפוצים): וכי ידחה וודאי דיר"ש (ודכמה וכמה) מהנוכחים מפני ספק ממון?" עכת"ד הק'.
די לכם מלעיזים בורים וקלי דעת המנסים לכסות מערומיהם בארון הק' והלוחות.
ט"ז בשבט תשס"ו
19. מרכז חדש בת
המרכז עליו מדבר מ.מ. בתגובה 2בסך הכל יתן מענה לכל אותם אלפי (!) האנשים המעונינים ללמוד ולהחכים בתורה, אך עדין אינם 'בשלים' ללכת לישיבה או מדרשה. מדובר בעיקר באותם השבים מכל העולם ורוצים להמשיך את לימודם בארץ ודווקא לא בישיבה, בית כנסת וכיוב'. אין בזה שום פגם ולהפך. וברור שלא מדובר על שינוי באופן השיטה החב"די... וכמובן השאיפה היא להביא אותם בסופו של דבר גם לישיבת חזון אליהו וכו'.
ט"ז בשבט תשס"ו
20. האם הרב גרליצקי יצא פעם לשטח<?
עם כל הכבוד לרב גרליצקי ולחלק מהמגיבים פה. נראה שאף פעם לא יצאתם מהקונכיה.

בטוחני שאותם העוסקים במלאכה בשטח (לא, לא במרכז ת"א או במרכז כפ"ח), שהם מתיעצים ברבנים.

כמובן שאין הכוונה על אותם הנוטלים שם ליובאוויטש. ברור שגנב לא הולך להיוועץ ברב וברור שעבירה גוררת עבירה.
ט"ז בשבט תשס"ו
21. תגובה ל 10 על "ריקודים" תערובת
תגובה ל 10 (ועוד) על כביכול ה"עידוד" והיתר על "ריודי" תערובת כדי שלא יתחתנו עם גויים כו':

ראה אגר"ק הריי"צ חי"ב ע' רי"ח "...ח) על אודות יאנג איזארעל בודאי צריכים להתענין בזה להרחיבה וליסדה אבל בתנאי בלא ריקודי תערובת וכדומה...".
י"ח בשבט תשס"ו
22. שייך לבי"ד
1. כמדומני שכל הנ"ל שייך לבי"ד רבני אנ"ש.
2. זכורני שבשנות הממי"ם היו עורכים (מחשובי אנ"ש) התועדויות והרצאות בקיבוצים (לא בת"א) בישיבה מעורבת על הקרקע סביב מדורה. אבל... כשמתבגרים נעשים יותר "פרום".
כ"ו בשבט תשס"ו
23. שלוש דרגות בפתגם:
1. עשית ולא פרסמת..
2. עשית ופרסמת...
3. פרסמת ולא עשית!!!!!
אלה שמתנהגים לפי כלל 3 ומקפידים מאוד גם על כלל 2 הם אותם השלוחים שבדרך כלל גם עושים את ה"הקלות" בהלכה ל"שם שמים" והם צריכים להיזהר מהיראת שמים ומהמוטיביציה החסידית שלהם עצמם, וק"ל.
ולאתרי האינטרנט החבדיים: ראוי לבדוק היטב האם האירוע המדווח אכן התקיים בכלל... מפני שבדרך זו האתר שלכם מאבד את האמון של הציבור, והרי בסופו של דבר האמת מתגלית איך שהוא, ואכמ"ל...
כ"ח באדר תשס"ו