ב"ה יום שלישי, ח' אייר תשפ"א | 20.04.21
לקראת פסח בשטורעם • מיוחד

'שטורעם' שמח להגיש שיעור הלכתי להאזנה מאת הרב דייטש, ומאמר הכולל את מנהגי והלכות הפסח מאת הרב דרוקמן. כנסו להאזנה וקריאה
מערכת שטורעם

לפניכם הקלטה משיעור שמסר הרב חיים שלום דייטש, ראש כולל "צמח צדק" בירושלים בפני תמימים שיוצאים לשליחות בפסח. הרב דייטש מתייחס לשורת נושאים הלכתיים ומשיב על שאלות משתתפי השיעור.

הלכות הפסח עם הרב דוד-מאיר דרוקמן, מאמר מיוחד

בשנה זו שערב חג הפסח יחול בשבת - את דרשות "שבת הגדול" נושאים הרבנים בשבת שלפני "שבת הגדול", היינו בשבת קדש פ' טהרה (מצורע) ז' ניסן
(12.4.08).
"תענית בכורים" השנה נוהגת ביום חמישי י"ב ניסן, ולכן את "סיום המסכת" עושים ביום חמישי.

בדיקת חמץ השנה מתקיימת באור לי"ג, היינו ביום חמישי בערב (17.4.08), וזמן הבדיקה הוא בשעה 19:37.

ביום ששי י"ג ניסן (18.4.08) אין צורך להקדים תפילת שחרית בשביל להספיק לאכול חמץ בזמן, כי אין איסור אכילת חמץ כל היום.

בתפילת שחרית של יום ששי אומרים "מזמור לתודה".

ביום שישי - למרות שמותר לאכול חמץ כל היום, ואף מותר שיהיה לו חמץ כל היום (עד למחרת - יום שבת קדש בבוקר), בכל זאת מבערים את החמץ בזמנו כמו בכל שנה, כלומר, לא יאוחר מהשעה 11:16, ולדעת אדמו"ר בעל התניא והגר"א - לא יאוחר מהשעה 11:29, ויש אומרים שעד השעה 12:37.

(עיין שוע"ר תמ"ד, ה, שכתב: "טוב ליזהר לבערו בערב שבת קודם חצות היום", ועיין מה שהאריך בזה בטוטו"ד הרר"ש קראוס בהערות התמימים נ"י גליון 332).

לאור הנ"ל, השנה לא יבטל את החמץ לאחר ביעורו (כלומר לא יאמר: "כל חמירא" וכו' ורק יאמר את ה"יהי רצון") שהרי עדיין אוכלים חמץ, אלא למחרת ביום שבת קודש בבוקר יבטל את החמץ כנ"ל עד השעה 11:16 בבוקר (ולדעת אדמו"ר בעל התניא והגר"א עד השעה 11:29- בבוקר).

אחרי שריפת חמץ ביום שישי יש לרכז מעט חמץ במקום שמור לצורך אכילת היום, וכן לצורך סעודת ליל ש"ק וש"ק בבוקר (לחם משנה וכו'), אלא-אם כן יכינו לשבת מצות מטוגנות בשמן או/ו ביצים, כפי שיבואר לקמן, שאז לא יצטרכו כלל לאכול חמץ בשבת.

בשעת אכילת החמץ ביום שישי ובשבת בבוקר, יש להיזהר לא להרבות בפירורים (ולכן העצה לאכול פיתות שמתפוררות פחות), לא לאכול מעל גבי שטיח (שקשה לנקותו), ולא על שולחנות וכסאות עם חריצים, ומיד אחר האכילה יש לטאטא את המקום שבו אוכלים.

למרות שכאמור לעיל בליל שבת ובשבת בבוקר מותר עדיין לאכול חמץ - לקראת כניסת השבת צריך המטבח להיות מוכן ומוכשר לפסח בתכלית (כי מובן מאליו שבשבת אסור חלילה לעשות כל פעולת הכשרה - הן מצד עצם איסור מלאכה בשבת והן בגלל שאסור לעשות כל פעולת הכנה בשבת לקראת החג שיחול במוצאי שבת קודש).

- גם כדאי, במידת האפשר להכין את שולחן הסדר בערב שבת (כי בשבת עצמה אסור להכין ליו"ט); כריות להסבה, הגדות, יינות, וכו'. יש להכין את ה"מי מלח", וכן לצלות את ה"זרוע" ל"קערה" כבר בערב שבת (את הביצים הקשות שמכינים ביום ששי עבור ליל הסדר, אין לקלף לפי ההלכה ביום ששי היות ויש סכנה בביצה קלופה שעבר עליה הלילה).

יש לזכור להדליק לפני כניסת השבת נר שבוער 48 שעות - כדי שיהיה ממה להעביר אש ביו"ט, וכן לכונן את שעוני השבת בהתאם.

כדאי ורצוי להכין לקראת שבת (בעיקר עבור הילדים) עוגות-עוגיות וכיו"ב רק הכשרות לפסח.

נשאלת השאלה, הכיצד אפשר גם להכין את הבית והמטבח באופן שיהיה נקי לחלוטין מחמץ, וגם להמשיך לאכול חמץ בשבת (כי הרי סעודות שבת חייבות באכילת פת, ומאידך - מצה כשרה לפסח שיוצאים בה ידי חובת אכילת מצה - אסור לאכול בערב פסח!)

העצה היעוצה לכך היא כדלהלן;

להכין במטבח של פסח את כל מאכלי שבת בכלים של פסח ובכשרות מלאה של פסח, אבל את סעודת השבת (שתחילתה בבציעת "לחם משנה") להתחיל במרפסת, במחסן, במקלט, או בחדר צדדי (כלומר לא בחדר שעורכים שם סעודות בפסח), או בחצר (ולהעיר, שאסור ליטול ידיים מעל צמחים);

כלומר, להכין באחד המקומות הנ"ל - שלחן מכוסה במפת ניילון חד פעמית, ושם להדליק את הנרות, להכין יין לקידוש , ובמ?קום חלות רגילות להכין פיתות עבור "לחם משנה" (כי הפיתות פחות מתפוררות מאשר לחם).

באותו מקום, לומר בליל שבת את ה"שלום עליכם" וכו' ולעשות קידוש, וכן לבצוע במ?קום זה "המוציא" על הפיתות ולאכול שם לפחות שיעור פת "כביצה" (היינו, לפחות כ-58 גרם).

לאחר מכן לנער את הבגדים, לשטוף את הפה בברז צדדי (ובשום אופן לא לעשות זאת חלילה בברז אשר במטבח המוכשר לפסח), ולהמשיך את סעודת השבת (בסלון וכיו"ב) על השולחן המוכן ונקי לפסח, עם מאכלי פסח ובכלים של פסח.

בסיום הסעודה, יש לצאת שוב לאותו חדר צדדי (או מרפסת, חצר כנ"ל) ששם עשו קידוש ואכלו את הפת, ולברך שם ברכת המזון (כי ברכת המזון חייבים לברך דווקא במקום שאכלו את הפת).

לפני שנכנסים למטבח של פסח בשבת יש לנער את הבגדים מן החמץ, ובעיקר להשגיח בזה על הילדים.

לפני שנוגעים בכלים של פסח יש לרחוץ (מחוץ למטבח פסח) את הידיים שבאו במגע עם חמץ.

מאידך, ישנה עצה טובה ומועילה לאכול סעודות שבת מבלי להיזקק לחמץ כלל, והיא;

- במקום פת של חמץ ל"לחם משנה" - להכין מצות מטוגנות בשמן או/ו ביצים!

(כי מצות רגילות הכשרות לפסח והראויות לקיום מצות אכילת חמץ אסור, כאמור לעיל, לאוכלן בערב פסח, ואילו המצות המטוגנות בשמן או ביצים אמנם כשרות לפסח, אבל היות ואי אפשר לצאת בהן ידי חובת אכילת מצה - לכן מותר לאכול אותן בערב שבת ובשבת בבוקר, ואז יוצא כי בעצם לקראת שבת הבית כבר נקי באופן מוחלט מחמץ! אבל, יש להעיר כי לזהירים באכילת "שרוי'ה" ("גיבראקט" בלעז) יש להקפיד שהמחבת בו מטגנים את המצה יהיה יבש לחלוטין ממים, וכן השמן יהיה בהכשר מהודר ה"שמור" ממים. (ולהעיר שבשוע"ר תמ"ד, ד, לאחר שמביא את העצה של מצה מבושלת בער"פ שחל בשבת, כתב: "אלא שאין נוהגין לעשות כן" ומקורו במהרי"ל ובמ"א, ועיין במשנ"ב בשעה"צ ס"ק מש"ש לדעת הגר"א. ואעפ"כ כתבתי בפנים את העצה הנ"ל דמצה מבושלת, כי עדיף להמון העם שיאכלו מצה מבושלת מאשר יכשלו ח"ו בחשש חמץ, וד"ל).

בעלי שיניים תותבות (וכן מי שיש לו גשר ליישור שיניים וכו') יגעילו אותן בערב שבת, ויזהרו לאכול בשבת מאכלים שחומם אינו מגיע לדרגת "היד סולדת בו" (כ-42 מעלות צלסיוס). דבר זה נכון גם למי שיש לו בפה "כתרים" סתימות" וכו'.(וכתבו הפוסקים שמאכל חם, אשר למרות חומו נאכל בקלות, סימן הוא שדרגת חומו פחותה מ"יד סולדת בו").

בשבת בבוקר יש להקדים את תפילת שחרית (והחזנים לא יאריכו בסלסוליהם), כדי להספיק לקדש אחרי התפילה ולאכול את החמץ לא יאוחר מן השעה 9:53 בבוקר (ולדעת אדמו"ר בעל התניא והגר"א - לא יאוחר מן השעה 10:23).

בהתקרב השעה הנ"ל יש לנקות היטב, בעזרת קיסם, את השיניים מן הפירורים, לשטוף ולהדיח את הפה ולהסיר החמץ הדבוק בחניכיים (כמובן, כמו בכל שבת, אסור לצחצח את השיניים במשחת שיניים ואף לא במברשת שיניים, אבל אפשר ואף רצוי לשטוף את הפה בעזרת "מי פה").

מותר להשהות את החמץ בבית בשבת בבוקר עד ולא יאוחר מן השעה 11:16 (ולדעת אדמו"ר בעל התניא והגר"א לא יאוחר מן השעה 11:29).

כמובן שבשבת אסור לשרוף חלילה את החמץ, ולכן עד השעה הנ"ל יש לטאטא את הבית (ואסור לשטוף במים את הרצפה בשבת), ינער את בגדיו מחמץ (ואסור בעזרת מברשת), לבדוק את החפתים במכנסיים ואת הכיסים (סוכריות, חטיפים, גרעינים!), לאסוף את כל החמץ לשק ניילון ולהוציא אותו מרשותו ולהניחו במקום הפקר, היינו, באחד מפחי האשפה (המכולות) שברשות הרבים (ולא בפח אשפה שבחצר ביתו!) (אגב, כמו בכל שבת - את השק אסור לסגור ע"י פעולת קשירה האסורה בשבת, אלא באמצעות גומיה וכיו"ב).

לוודא שהמקומות המכורים בחמץ נעולים/מכוסים.

לאחר הפעולה הנ"ל (ולא יאוחר מן השעה הנ"ל) יש לבטל את החמץ ע"י אמירת "כל חמירא" וכו' כבכל שנה.

אחרי תפילת מנחה אומרים את ההגדה של פסח (מ"עבדים היינו" עד "לכפר על כל עוונותינו") כבכל "שבת הגדול".

קודם יציאת השבת (שעה 19:51). - אסור ללבוש בגדים חדשים או נאים המיוחדים לכבוד החג, וכן אין לעשות כל פעולת הכנה ל"ליל הסדר" לפני יציאת השבת.

עם יציאת השבת, על הנשים (אותן שאינן מתפללות ערבית ובמילא אינן אומרות בתפילת עמידה "ותודיענו") - לזכור לומר קודם התחלת ההכנות לליל הסדר: "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

אסור להדביק את הנרות בחג, ולכן יש להשתמש בליל הסדר בכוסיות עם נרונים וכיו"ב (כמובן ופשוט שאסור חלילה להדליק אש או להדליק חשמל בחג (ולכן, כנ"ל, להכין בהתאם את שעוני השבת!) , אלא יש להעביר אש מנר שבוער 48 שעות שהודלק לצורך זה כבר ביום ששי).

מי שלא הכין "מי מלח" בערב שבת, יעשה זאת עכשיו אבל בשינוי מעט, וגם ימעט במלח (כמות של ה"מי מלח" לא יותר מ-2/3 מלח ביחס למים).

מי שלא צלה את הזרוע בערב שבת, יצלנה עכשיו, אבל ישאיר אותה לאחר הסדר ויאכלנה למחרת בסעודת החג.

השנה שנת השמיטה והיא שנת ביעור מעשרות. פירות וירקות שעדיין לא הפרישו מהם תרו"מ, יש להפריש. כמו"כ יש לחלל את המטבע של "פדיון מעשר שני". (כמובן הכוונה למי שיש לו מטבע באשר אינו מנוי על "קרן המעשרות"). אפשר לקחת כף גדושה עם סוכר ולומר; "כל הפרוטות של מעשר שני במטבע זו, יהיו מחוללין על סוכר זה". אח"כ, ממיסים את הסוכר במים, ושופכים על האדמה או לתוך כיור.

כ"ט באדר ב' תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
1
1. behemshech lashiur shel harav daytsh
haya shiur meratek shel harav ofen behanhagot harabi beleil haseder. ulay atem yecholim lasim haklata shel ze??? toda
ד' בניסן תשס"ט