Warning: getimagesize(/home/shturem1/public_html/images/news/102325_news_05052019_78138.jpeg): failed to open stream: No such file or directory in /home/shturem1/public_html/prod/pkgman/sht/sht_image.class.php on line 72 כ"ח שנה לכ"ח ניסן: ספר חדש מתורתו של הרבי - שטורעם.נט כל חב"ד יודעת
כ"ח שנה לכ"ח ניסן: ספר חדש מתורתו של הרבי

כפי שביאר הרבי בשיחת הקודש שנאמרה היום לפני כ"ח שנים, באור לכ"ח ניסן ה'תנש"א, במהלכה השמיע הרבי מילים נוקבות "כל מה שנעשה עד עתה, לא הועיל .. עשו כל אשר ביכולתכם .. להביא בפועל את משיח צדקנו", העשייה המתבקשת היא חיזוק והגברת לימוד התורה וקיום המצוות שהיא הדרך הישרה להבאת משיח בפועל ממש ● לרגל כ"ח ניסן הופיע בחנויות הספר החדש "תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשל"א" ובו 42 מאמרי חסידות שאמר הרבי בשנה ההיא, כאשר שמונה מאמרים מתוכם הוגהו על ידו ברבות השנים ויצאו לאור בחוברות מיוחדות ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם

התעוררות רבה בקהילות אנ"ש ברחבי תבל, במלאות כ"ח שנים לשיחת כ"ח ניסן.

באור ליום ועש"ק פ' שמיני, כ"ח ניסן ה'תנש"א, לאחרי תפלת ערבית, נשא הרבי שיחה ובין הדברים אמר וזלה"ק:

"בעמדנו ב"יום זכאי" (בכלל, ובפרט) בנוגע להענין הכי עיקרי דגאולה האמיתית והשלימה, יש לעורר ולהזכיר ולהדגיש עוד הפעם על דבר גמר ושלימות מעשינו ועבודתינו להבאת הגאולה האמיתית והשלימה, כדלקמן ...

על פי האמור לעיל על דבר הדגשת ענין הגאולה (במיוחד) בזמן זה – מתעוררת תמיהה הכי גדולה: היתכן שמבלי הבט על כל הענינים – עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?!... דבר שאינו מובן כלל וכלל!

... מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה, לא הועיל, והראי', שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר – בגלות פנימי בעניני עבודת השם.

הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

*

היום הופיע בחנויות קה"ת ובחנויות הספרים המובחרות בריכוזי אנ"ש, הספר החדש מבית ההו"ל של 'ועד הנחות בלה"ק', 'תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשל"א'. הכרך הכ"ב בסדרה של ספרי המאמרים על סדר השנים והוא כולל 390 עמודים.

יש לציין שבחודש תשרי של שנת ה'תשל"א, היו כל המאמרים מעין 'המשך' אחד של ביאור הנושאים המדוברים, נושאים עמוקים בתורת החסידות. תשעה מאמרים בהמשך אחד, ממאמר ד"ה כי המצוה הזאת שנאמר בש"פ נצבים וילך ה'תש"ל עד מאמר ד"ה השמים כסאי והארץ הדום רגלי שנאמר בש"פ נח בדר"ח מרחשוון ה'תשל"א.

בתחילת הספר מוגש קיצור תמציתי של תוכן המאמרים, להקל על הלומדים לפני תחילת הלימוד ואח"כ לשינון ולחזרה. ובסיום הספר מפתחות מורחבים: מפתח ענינים ע"פ סדר הא"ב, מפתח פסוקים, מפתח מאמרי חז"ל, מפתח ספרים, מפתח ספרי ודרושי חסידות, כפי רצונו הקדוש והטהור של הרבי לעשות מפתחות.

כאמור, ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים, וקרוב לאלף עותקים של הספר החדש נשלחו באמצע השבוע למנויים הקבועים של לה"ק בחמישים מדינות ארצות הברית.

כ"ט בניסן תשע"ט