מימד עמוק וחדש לאגה"ת

עם סיום אלול והכניסה לעשי"ת, זה הזמן להמליץ על ספר שמעניק מימד חדש ועמוק ללימוד איגרת התשובה (הרב משה מרינובסקי - עלה במחשבה)
בימי חודש אלול, ימי התשובה, רבים נוהגים ללמוד את אגרת התשובה של אדמו"ר הזקן שנדפסה בספר התניא. המנהג נפוץ גם בישיבות תומכי תמימים, כאשר את הלימוד בחלקים האחרים בתניא מתחילים 'אחרי החגים' ואילו בימי חודש אלול לומדים את אגרת התשובה.

כידוע, החל משנת תשכ"ט, הרבי השמיע סדרה ארוכה של שיחות קודש על אגרת התשובה בהם ביאר את דברי רבנו הזקן בהרחבה רבה ובפרטיות (רובן ככולן נדפסו בשעתו ב'לקוטי ביאורים' להרה"ח ר' יהושע שי' קארף ולימים שולבו ב'שיעורים בספר התניא' להרה"ח ר' יוסף שי' וינברג וכן בתניא עם מ"מ וליקוט פירושים בעריכת הרה"ח ר' אהרן חיטריק).

במסגרת זו מתייחדות וקובעות ברכה לעצמן – שיחות קודש של הסברים, עיונים ודיוקים ב'הערות' של רבי לוי יצחק, אביו של הרבי על 'אגרת התשובה'.

ברשימותיו של רבי לוי יצחק יש בסך הכל שש עשרה הערות, קצרות יחסית לאריכות שקיימת בספריו בנושאים אחרים, על נושאים שונים ב'אגרת התשובה'. ובמשך השנים הרבי התייחס לכולן. חלפו עוד כמה שנים והשיחות הללו הופיעו מוגהות בסדרת 'לקוטי שיחות' השבועי. חמש – בקייץ תשל"ט (ונדפסו אחר-כך בלקוטי שיחות חי"ט), שמונה ביאורים נוספים במהלך קייץ תש"נ ועוד שלושה במהלך קייץ תנש"א (וגם הם באו בלקוטי שיחות לחומש דברים בכרכים הבאים).

בימים שלאחר כ"ז אד"ר תשנ"ב, כאשר ההעלם וההסתר ירד על פני תבל אך בד בבד, אנ"ש והתמימים בכל העולם העצימו את רגשי ההתקשרות לרבי והעיסוק בתורתו, היתה התעוררות גדולה ללימוד אגרת התשובה. זאת, לפי מאמר חז"ל "גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם".

בעקבות ההתעוררות הזו נאספו יחד כל הביאורים על ההערות שבלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה בספר מיוחד: "לקוטי שיחות – ביאורים בלקוטי לוי יצחק על איגרת התשובה".

עקרונית, הספר מביא את השיחות כפי שהופיעו ב'לקוטי שיחות' אבל העריכה מקילה מאוד על הלימוד: בתחילת הספר יש צילום ברור של אגרת התשובה עצמה, לפני כל שיחה יש ציטוט מלא של ההערה בלקוטי לוי יצחק והשיחות שהופיעו בשעתו באידיש (חמשת הראשונות, אלו שבלחלק י"ט) תורגמו ללה"ק.

כדי למשוך את לב המעיין, הנה גרגיר אחד: בפרק יו"ד מאגרת התשובה, כותב רבנו הזקן – "אך באמת אין שום דבר גשמי ורוחני חוצץ לפניו ית'" ומביא לכך שורה של הוכחות: "כי הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ומלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיני' בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ואיהו ממלא כל עלמין". רבי לוי יצחק מדייק מדוע יש צורך בארבע ראיות ומדוע שתיים הראשונות הן מפסוקים ושתים האחרונות ממאמרי הזוהר.

הרבי שואל על כך שלכאורה יש כאן חמש ראיות ולא רק ארבע, כי גם הפסוק "בשמים ממעל גו'" הוא הוכחה שהקב"ה מלא את את כל המציאות ומבאר בהרחבה את דברי אביו ואת דברי רבנו הזקן, לפי הסבר בגדר המושג חציצה על-פי נגלה.

ונסיים באימרת הרבי באחת השיחות על אגרת התשובה (שנזכרה בהקדמת הספר):

על-ידי לימוד אגרת התשובה – הלכות תשובה כפי שנתבארו בתורה שבכתב של פנימיות התורה – הרי זה כאילו עשו תשובה בכל המדריגות המבוארות באגרת התשובה.

כ"ט באלול תשס"ו