מה משמח את הרבי

סיפור שהתרחש בקיץ תש"י, בתקופה בה זרמו אל הרבי בקשות לקבל את הנשיאות, מלמד אותנו מה משמח אותו (הרב משה מרינובסקי, עלה במחשבה)

מאז ג' תמוז תשנ"ד, מרבים אנ"ש והתמימים המקושרים והשייכים אל הרבי, לעסוק בשיחות הק' של שנת תש"י. באותם ימים הרבי דיבר רבות, כידוע, על ההתקשרות לנשיא הדור לאחר ההסתלקות, כשהדברים מתיחחסים, כמובן, אל הרבי הריי"צ נ"ע.

בבחינת "אף ענן נענה אבתריה", החסידים מחפשים ומוצאים בשיחות הללו דברי חיזוק ושפע של הוראות והדרכות לימינו אלה.

חסידים העוקבים אחר הליכותיו של הרבי ומבקשים ללמוד מדרכיו ומאורחותיו, בוודאי לומדים גם ממעשיו ופעולותיו של הרבי בעצמו באותם ימים.

ובכן, במעשיו בינו לבין קונו, בתורה ובתפילה ובהשתטחות על האוהל – פשיטא שאין לנו כל מושג ואין לנו עסק בנסתרות. במעשיו עם הציבור – בתפילות בציבור, בשיחות הק' שהשמיע בהתוועדויות ובשאר מגעו ומשאו עם קהל אנ"ש ועם כלל ישראל – הלוא הדברים כתובים עלי ספרים, גם ביחס לעסקנות הציבורית כמו בנין מוסדות חב"ד במרוקו או פעלו של הרבי בעריכתם והוצאתם לאור של ספרי קה"ת – הלוא הדברים ידועים.

ועם כל אלה, כדאי לשים לב לעדות של הרבי בעצמו על עצמו (תופעה נדירה כשלעצמה) מאותם ימים.

*

ב.צ.ק. היה יהודי ארופאי שלימים קבע את מושבו בארץ ישראל. בחלוף הימים, נזקק לעזרה בהכנסת כלה והחל לחפש אחר מקורות סיוע. בתוך כך נזכר שבעבר, כשהיה בבלגיה, נפגש עם הר"ר מרדכי ביסטריצקי ע"ה, הוא אביו של יבדלח"ט הר"ר יהודה לייב שי'.

[הר"מ ביסטריצקי היה זה שבשנת תש"א העניק לרבי ולרבנית את כרטיסי המסע באניה מאירופה לארה"ב שהיו בידו אותו שעה עבור חותנו וחותנתו, אלא שהם לא יכלו להשתמש בהם עקב מחסור בויזות מתאימות ובסופו של דבר נספו בשואה הי"ד].

מר ק' ידע שהר"מ ביסטריצקי הוא איש אמיד, הוא ידע גם שהוא היגר לארה"ב ועכשיו חיפש דרך לפנות אליו לבקש ממנו את הסיוע הנדרש.

בחיפשיו אחר דרך כזו פנה אל הגרש"י זוין ע"ה שאז, בשנת תש"י, כבר התגורר בירושלים ובקש ממנו לסייע בידו. הרב זוין נענה וכתב על כך לרבי.

כאשר מכתב הבקשה הגיע אל הרבי, הנושא זכה לטיפול מהיר. וכך כותב הרבי בתשובתו אל הרב זוין:

"... מיד באתי בדברים את הוו"ח אי"א וכו' מר מ. ביסטריצקי, ותשובתו היא כפי הנראה נפל טעות בענין זה, כי לא הי' לו שום משא ומתן עם הפולנים, אבל מכיון ששמע אודות הרבצ"ק וכמדומה לו גם ראהו פעם או פעמים בבלגי', התנדב ב' פעמים ח"י דולר, וההמחאה בידי...".

בהמשך המכתב (אגרו"ק ח"ג עמ' תכה), הרבי מוסיף:

"ולחינם התנצל על הטריחו אותי בבקשה זו, ולהוי בטוח איינמאל פאר אלעמאל [=אחת ולתמיד] כי שמח אני בהזדמנות כמו זו לעשות טובה לכל מי שהוא, ובפרט כו' והשי"ת יזכני שאוכל לפעול בנקל בהמבוקש ממני...".

*

מדובר בקייץ תש"י, כאשר מכל עבר זרמו אל הרבי בקשות לקבל על עצמו את הנשיאות ועל כתפיו הוטל עול ההנהגה. והנה הרבי מקדיש זמן, מטפל "מיד", כותב מכתב מפורט, וגם מודיע 'אחת ולתמיד' מה בדיוק משמח אותו – "לעשות טובה לכל מי שהוא..." 

י"ג בתמוז תשס"ו